Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Agata Kokocińska-Kusiak (dalej Administrator), skarbnik Polskiego Towarzystwa Etologicznego, z/s przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Administrator prowadzi operacje na danych osobowych
w zakresie imienia, nazwiska, siedziby firmy, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP. Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazania informacji dotyczących konferencji, przygotowania i przekazania oferty handlowej z nią związanej, zwarcia umowy oraz jej wykonania. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty powiązane z Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, a w niektórych przypadkach na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
w stosownych przypadkach ich brak może uniemożliwiać działania związane
z uczestnictwem w konferencji lub imprezach jej towarzyszących.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  2. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania,
  4. złożenia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt contact@atm.eu